Hiển thị: 1 - 10 của 26 kết quả

TÔN GIÁO (Religion)

Tôn giáo (religion) là một loạt các hệ thống văn hóa xã hội, bao gồm các hành vi và thực hành được chỉ định, đạo đức, tín ngưỡng, thế giới quan, văn bản, địa điểm …

LẠI BÀN VỀ GIỚI-ĐỊNH-TUỆ

Nhắc lại về vấn đề này thật là xưa, cũ, nhưng từ hai sự kiện đương thời sau đây, làm ta một lần nữa phải nhìn lại về giáo pháp tối quan trọng này trong …

TUYỆT VỌNG THẬT SỰ

Trong lịch sử, tôn giáo xuất hiện là do con người mất niềm tin vào thế tục. Giữa lúc bị áp bức đủ đường, cái khổ dồn họ đến chân tường, có khi gần với …

DI LẶC

Di Lặc, tiếng Phạn là Maitreya, nghĩa là “người có lòng từ” (Từ Thị), cũng có tên khác là Vô Năng Thắng, phiên âm Hán-Việt là A-dật-đa, là một vị Bụt hay Bồ tát trong …

A DI ĐÀ

A Di Đà Phật (được phiên âm từ chữ Hán – Amitābha, có nghĩa là ánh sáng vô lượng, nên A Di Đà Phật được xem là đức Phật Vô Lượng Thọ Vô Lượng Quang) …

QUÁN THẾ ÂM

Quán Thế Âm (nghĩa là “Đấng quán chiếu âm thanh của thế gian”) là một vị Bồ-tát hiện thân cho lòng từ bi của tất cả chư Phật. Được miêu tả trong nhiều nền văn …