Hiển thị: 1 - 3 của 3 kết quả

A DI ĐÀ

A Di Đà Phật (được phiên âm từ chữ Hán – Amitābha, có nghĩa là ánh sáng vô lượng, nên A Di Đà Phật được xem là đức Phật Vô Lượng Thọ Vô Lượng Quang) …

QUÁN THẾ ÂM

Quán Thế Âm (nghĩa là “Đấng quán chiếu âm thanh của thế gian”) là một vị Bồ-tát hiện thân cho lòng từ bi của tất cả chư Phật. Được miêu tả trong nhiều nền văn …

NGŨ UẨN

NGŨ UẨN Ngũ uẩn, cũng gọi là Ngũ ấm, là 5 nhóm tượng trưng cho 5 yếu tố tạo thành con người, toàn bộ thân tâm (sắc, thọ, tưởng, hành, thức).Ngoài ngũ uẩn đó ra …