ĐẠO PHẬT CƠ BẢN

Chân dung Lemo


Tứ diệu đế (4 chân lý cao cả, tứ thánh đế).
– khổ đế,
– tập đế,
– diệt đế,
– đạo đế.
Bát khổ:
– sinh,
– lão,
– bệnh,
– tử,
– ái biệt li khổ,
– oán tắng hội khổ,
– cầu bất đắc khổ,
– ngũ ấm thạnh khổ.
Bát chánh đạo:
1. Chánh kiến.
2. Chánh tư duy.
3. Chánh ngôn.
4. Chánh nghiệp.
5. Chánh mạng.
6. Chánh tinh tấn.
7. Chánh định.
8. Chánh niệm.
6 cõi luân hồi:
– cõi trời,
– cõi thần (atula),
– cõi người,
– cõi súc sinh,
– cõi ngạ quỷ,
– cõi địa ngục.
Tam vô lậu học:
– giới (thân),
– định (tâm),
– tuệ.
4 quy luật muôn đời
– hấp dẫn,
– cân bằng,
vô thường,
– luân hồi.
6 giới sắc (Lục dục của trần thế)
– tham,
– sân,
– si,
mạn,
– nghi,
– ác kiến.
Ngẫm! Và loại bỏ lần lượt từng cái một!
– Đừng tham lam, cưỡng cầu. Nếu đã là DUYÊN, ắt tự đến.
– Đừng sân hận. Buông bỏ, khoan dung, không còn phiền não.
– Đừng si mê, u muôi. Không có gì là “thường” và trường tồn mãi. Đã là vô thường, sao cứ phải chấp nhật, u mê.
– Đừng tự mạn, kiêu căng. Khiêm tốn học hỏi, vì biển kiến thức của vũ trụ là mênh mông. Núi cao sẽ có núi cao hơn.
– Đừng nghi hoặc, ngờ vực. Là phúc không phải hoạ, là hoạ thì khó tránh. Ngờ vực mọi thứ là chướng ngại ngăn cản phát triển.
– Đừng thành kiến, ác kiến. Vì mỗi người là một vũ trụ thu nhỏ, không ai giống ai. Học cách hiểu và vị tha.
Tu là gì?

– Làm giảm tham, sân, si, mạn, nghi.
– Chuyển đổi 3 đức:
+ nhẫn nhịn,
+ tùy thuận,
+ bằng lòng.
Ngũ giới:
– không sát sinh,
– không trộm cắp
– không tà dâm
– không nói dối
– không dễ dãi uống rượu.
6 tầng cảm xúc:
– vật chất,
– cảm xúc,
– logic,
– trí tuệ,
– nghiệp lực,
– tâm không./.

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *