Hiển thị: 1 - 2 của 2 kết quả

THÔNG TIN LIÊN LẠC VỚI TÀU NGẦM

Liên lạc với tàu ngầm là một lĩnh vực trong liên lạc quân sự đặt ra những thách thức kỹ thuật và đòi hỏi công nghệ chuyên dụng. Do sóng vô tuyến truyền đi không …

HẠ SĨ (Corporal)

Hạ sĩ (Corporal) là một cấp bậc trong lục quân được sử dụng dưới một số hình thức bởi các lực lượng vũ trang của nhiều quốc gia. Nó cũng được sử dụng bởi một …