Hiển thị: 1 - 4 của 4 kết quả

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM (Commission)

Quyết định bổ nhiệm (commission) là một văn bản chính thức được ban hành để bổ nhiệm một người có tên vào chức vụ cấp cao hoặc là sĩ quan (commissioned officer) trong lực lượng …

ĐỀ ĐỐC (Commodore)

Commodore (Cdre) là một cấp bậc của Hải quân Hoàng gia (RN) trên Đại tá (captain) và dưới Chuẩn Đô đốc (rear admiral), có mã xếp hạng NATO là OF-6. Cấp bậc này tương đương …

ĐẠI TÁ HẢI QUÂN (Captain)

Đại tá captain (Capt) là một cấp bậc sĩ quan cao cấp của Hải quân Hoàng gia Anh (RN), xếp trên trung tá (commander) và dưới Đề đốc (commodore) và có mã xếp hạng NATO …

QUÂN TRƯỞNG BẢO ĐẢM (Quartermaster)

Quartermaster nguyên là một chức danh đứng đầu (trưởng ban, trưởng phòng…) một lĩnh vực về bảo đảm (hậu cần, kỹ thuật…) có tính chất cơ quan, không phải đơn vị. Trong Hải quân ngày …