QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM (Commission)

Quyết định bổ nhiệm (commission) là một văn bản chính thức được ban hành để bổ nhiệm một người có tên vào chức vụ cấp cao hoặc là sĩ quan (commissioned officer) trong lực lượng vũ trang của một lãnh thổ. Một quyết định bổ nhiệm là một văn bản hành chính mà người có tên được trao quyền hạn ở một cơ quan nào đó và được trao quyền để thực hiện các hành vi chính thức. Một quyết định bổ nhiệm thường có hình thức một văn bằng.

Quyết định bổ nhiệm thường được ban hành dưới tên hoặc được ký bởi người đứng đầu nhà nước. Ở các vương quốc Khối thịnh vượng chung, văn bằng được đề cập đến Ủy ban của Nhà vua hoặc Ủy ban của Nữ hoàng (tùy thuộc vào giới tính của người trị vì). Tuy nhiên, ở các vương quốc thuộc Khối thịnh vượng chung ngoài Vương quốc Anh, chúng có thể được ký bởi toàn quyền, đại diện của quốc vương của vương quốc đó.

Bởi vì từ “commission” cũng có thể đề cập chung đến nhiệm vụ của một cá nhân, các thuật ngữ cụ thể hơn về tờ “commissioning parchment” (giấy da bổ nhiệm) hoặc “commissioning scroll” (cuộn bổ nhiệm) thường được dùng để chỉ quyết định bổ nhiệm. Tuy nhiên, ngày nay, văn bản thực tế này không ở dạng cuộn, không in trên giấy da mà thường được in trên giấy thông thường. Ở Canada, có sự phân biệt về thuật ngữ theo cấp bậc; các sĩ quan được trao quyết định được gọi là “commissioning script” (kịch bản bổ nhiệm).

Dưới đây là một bản dịch ví dụ ở Canada, bổ nhiệm cho một trung úy (bản gốc bằng tiếng Pháp):

CHARLES ĐỆ TAM, bởi Ân sủng Chúa trời của Vương quốc Anh, Canada và các Vương quốc và Lãnh thổ khác của Ngài, Vua, Người đứng đầu Khối thịnh vượng chung, Người bảo vệ Đức tin

đến …

theo đây bổ nhiệm một Sĩ quan trong Lực lượng Vũ trang Canada của Bệ hạ

Bắt đầu phục vụ từ ngày … tháng …

CHÚNG TÔI đặc biệt đặt lại Sự tin tưởng và Tin tưởng vào Lòng trung thành, Lòng dũng cảm và Chính trực của anh do những Quà tặng này tạo thành và Bổ nhiệm anh làm Sĩ quan trong Lực lượng Vũ trang Canada của chúng tôi. Do đó, anh cẩn thận và siêng năng thực hiện Nghĩa vụ của mình ở Cấp bậc … hoặc ở Cấp bậc khác mà chúng tôi có thể tùy từng thời điểm sau đây vui lòng thăng chức hoặc bổ nhiệm anh với, và anh đang theo cách thức và trong những dịp mà chúng tôi có thể quy định để thực hiện và kỷ luật tốt cả Sĩ quan cấp dưới và Thành viên không có ủy quyền phục vụ dưới quyền của anh và sử dụng nỗ lực tốt nhất của anh để giữ cho họ có Trật tự và Kỷ luật tốt, và Bằng văn bản này, chúng tôi ra lệnh cho họ phải tuân theo anh với tư cách là Sĩ quan cấp trên của họ, và anh phải tuân thủ và tuân theo các Mệnh lệnh và Chỉ dẫn mà anh sẽ nhận được từ Chúng tôi, hoặc bất kỳ Sĩ quan cấp trên nào khác của anh theo Luật định,

ĐỂ LÀM BẰNG CHỨNG, Toàn quyền Canada của chúng tôi theo đây đã ghi tay và đóng dấu tại Tòa nhà Chính phủ của Chúng tôi ở Thành phố Ottawa vào … ngày … trong Năm của Chúa … và trong … Năm trị vì của chúng tôi.

Theo lệnh của Ngài Toàn quyền

“Kịch bản bổ nhiệm” của Canada, theo cách gọi chính xác của Bộ Quốc phòng Canada, được ký bởi Toàn quyền Canada và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thay mặt cho Quốc vương Canada./.

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *