Hiển thị: 1 - 4 của 4 kết quả

TẬP TRẬN RIMPAC (Exercise RIMPAC)

Tổng quan:– Trụ sở chính: Trân Châu Cảng, Hawaii, Hoa Kỳ– Kiểu loại: diễn tập quân sự– Thành viên: 26 nước tham gia (RIMPAC 2022)– Thành lập: 1971. Cuộc tập trận Vành đai Thái Bình …

PHỔ CHÍNH TRỊ (Political spectrum)

Phổ chính trị (political spectrum) là một hệ thống để mô tả và phân loại các vị trí chính trị khác nhau liên quan đến nhau. Các vị trí này nằm trên một hoặc nhiều …

CHÍNH TRỊ CÁNH TẢ (Left-wing politics)

Chính trị cánh tả (Left-wing politics) mô tả phạm vi các hệ tư tưởng (ideologies) chính trị ủng hộ và tìm cách đạt được bình đẳng xã hội và chủ nghĩa bình đẳng (egalitarianism), thường …