THƯỢNG SĨ (Sergeant major)

Thượng sĩ (sergeant major) là cấp bậc hạ sĩ quan cao cấp hoặc được bổ nhiệm trong nhiều quân đội trên thế giới.

Lịch sử

Ở Tây Ban Nha thế kỷ XVI, thị trưởng Sargento (sergeant major) là một sĩ quan cấp tướng. Ông chỉ huy bộ binh của quân đội và đứng thứ ba trong cơ cấu chỉ huy của quân đội; ông cũng đóng vai trò là tham mưu trưởng cho người chỉ huy quân đội.

Vào thế kỷ XVII, trong các trung đoàn riêng lẻ có cấp “sergeant major” (tương đương thiếu tá), đây là những sĩ quan cao cấp (sĩ quan cấp tá), chỉ huy thứ ba trong dạng trung đoàn này (sau đại tátrung tá), với vai trò gần giống như các “sergeant major generals” quân đội cũ hơn. Theo thời gian, thuật ngữ “sergeant” đã bị loại bỏ khỏi cả hai chức danh, tạo nên cấp bậc thiếu tá (major) và thiếu tướng (major general) hiện đại.

Danh hiệu “sergeant major” không còn được sử dụng cho đến cuối thế kỷ XVIII, khi nó bắt đầu được áp dụng cho hạ sĩ quan cấp cao của một tiểu đoàn bộ binh hoặc trung đoàn kỵ binh. Đó là khoảng thời gian mà lịch sử của Hoa Kỳ và Anh về tựa đề này khác nhau, trong Chiến tranh Cách mạng Hoa Kỳ.

Việt Nam

Thượng sĩ là cấp bậc hạ sĩ quan cao nhất trong Lực lượng Vũ trang (cao hơn trung sĩ, hạ sĩ), có thâm niên khoảng vài năm phục vụ, thường là chỉ huy thứ hai của một trung đội (trung đội phó)./.

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *