KINH TẾ HỌC (Economics)

Kinh tế học (tiếng Anh – economics, / ˌɛkəˈnɒmɪks, ˌiːkə- /) là một khoa học xã hội nghiên cứu về sản xuất (production), phân phối (distribution) và tiêu dùng (consumption) hàng hóa và dịch vụ (goods and services).

Kinh tế học tập trung vào hành vi và tương tác của các tác nhân kinh tế và cách thức nền kinh tế hoạt động. Kinh tế vi mô (microeconomics) phân tích những gì được coi là các yếu tố cơ bản trong nền kinh tế, bao gồm các tác nhân và thị trường (markets) riêng lẻ, tương tác của chúng và kết quả của các tương tác. Các tác nhân riêng lẻ có thể bao gồm, ví dụ, hộ gia đình, công ty, người mua và người bán. Kinh tế vĩ mô (macroeconomics) phân tích nền kinh tế như các hệ thống trong đó sản xuất, phân phối, tiêu dùng, tiết kiệm và chi tiêu đầu tư tương tác, và các yếu tố ảnh hưởng đến nó: các yếu tố sản xuất, chẳng hạn như lao động, vốn, đất đai và doanh nghiệp, lạm phát, tăng trưởng kinh tế và các chính sách công có tác động đến các yếu tố này. Nó cũng tìm cách phân tích và mô tả nền kinh tế toàn cầu.

Những sự phân biệt rộng rãi khác trong kinh tế học bao gồm sự phân biệt giữa kinh tế học thực chứng (positive economics), mô tả “cái gì là”, và kinh tế học chuẩn mực (normative economics), ủng hộ “cái gì nên là”; giữa lý thuyết kinh tế và kinh tế ứng dụng; giữa kinh tế học lý trí và kinh tế học hành vi; và giữa kinh tế học chính thống (mainstream economics) và kinh tế học không chính thống (heterodox economics).

Phân tích kinh tế có thể được áp dụng trong toàn xã hội, bao gồm kinh doanh (finance, cybersecurity, health care, engineering and government), tài chính (finance), an ninh mạng (cybersecurity), chăm sóc sức khỏe (health care), kỹ thuật (engineering) và chính phủ (government). Nó cũng được áp dụng cho nhiều chủ đề khác nhau như tội phạm (crime), giáo dục (education), gia đình (family), nữ quyền (feminism), luật pháp (law), triết học, chính trị, tôn giáo, thể chế xã hội (social institutions), chiến tranh, khoa học (science) và môi trường (environment).

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *